IT-projektavtal
Project_Agreement_Logo

I denna IT-servicemodell träffar Total QA avtal med en potentiell kund och övertar hela test- och kvalitetsäkringen för ett specifikt projekt. Total QA erbjuder ett komplett test & QA paket som täcker testdokumentation, teststrategi, testprocesser, testcases, testscript, testrapporter osv. Därutöver erbjuder Total QA testmiljöstyrning, functional & non-functional testing, automatiseringstestning samt regelmässig verifiering och evaluering av verksamhetens förrättningsmässiga och tekniska krav.

Om en verksamhet därutöver önskar ytterligare specifika QA tjänster, är det möjligt att tillföra detta till kontraktet. Exempel på sådana tjänster kan vara security & penetration testing, design & usability testing eller etablering och hosting av kundens testmiljö.

Om en kund även önskar outsourcing av några testuppgifter eller hela QA-lösningen som ett offshore-projekt för att reducera omkostnaderna, inskrivs detta i kontraktet och Total QA ansvarar för styrningen av denna process.

Skriv till ossom du önskar att veta mer om IT-projektavtalen. Vi sänder dig en broschyr antigen elektroniskt eller via post.

IT-freelance konsultavtal
Consultant_Agreement_Logo

Denna modell av IT-tjänst, kallad IT-freelance konsulttjänst, är välkänd på IT-marknaden. Total QA erbjuder en lång rad av erfarna specialister inom områden software testing och kvalitetssäkring. Dessa konsulter är testmanagers, testdesigners, tekniska testare/scripters, testkordinatorer, QA managers osv. Total QA har de senaste åren etablerat en CV-databas med IT-resurser i Danmark, och vi arbetar på att utvidga detta till att omfatta Sverige och Norge. Freelance-kontrakterna är sedvanligen baserade på tidsbegränsade avtal som kan förlängas alternativt sägas upp enligt den överenskomna uppsägningstiden i kontraktet.

Total QA är också i gång med att etablera ett brett samarbete med universitet och institutioner som håller IT-utbildningar. Därav öppnar vi möjligheter för IT-studerande att komma in på IT-marknaden genom studentjobb med fokus på Test & QA uppdrag. Denna modell kan användas som ett alternativ till offshore-modellen. Företag som väljer denna metod stödjer idén om att ge IT-studerande en möjlighet till erfarenhetsförvärv inom IT-branschen. Samtidigt som detta är förenat med lägre kostnader och kontraktsbaserade anställningar som kan sägas upp med kortare varsel.

Skriv till ossom du önskar att veta mer om IT-freelance konsultavtal. Vi sänder dig en broschyr antigen elektroniskt eller via post.

Specifikt QA-paket (test and demand)
SpecificQA_Package_Logo

En del verksamheter efterfrågar specifika testpaket (test and demand). Det kan exempelvis vara code review, security testing, systemarkitektur –review, unit testing, non-functional testing, UAT-testing, system & functional testing, design usability testing, utarbetande av deployment checklist osv. En del av eller samtliga QA-paket lämpar sig dessutom för outsourcing, om kunden önskar att reducera sina kostnader via implementering av resurser i utlandet.

Skriv till ossom du önskar att veta mer om Specifikt QA paket (test and demand). Vi sänder dig en broschyr antigen elektroniskt eller via post.

Outsourcing Test & QA
Outsourcing Test_and_QA_Logo

En välfungerande verksamhet för IT-konsulttjänster kräver ett professionellt och globalt nätverk. Total QA har de senaste åren etablerat ett gediget samarbete med utländska IT-konsultbolag i Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern. De utländska bolagen fungerar som våra "backend implementation offices", och samtliga har arbetat professionellt på IT-marknaden i minst 20 år.

Skriv till ossom du önskar att veta mer om Outsourcing Test & QA. Vi sänder dig en broschyr antigen elektroniskt eller via post.

QA utbildning & upplärning
Education_Training_Logo

Total QA erbjuder upplärning till företagsanställda som har lite eller ingen kunskap om software testing, och gärna vill fungera som testare. Upplärningen innefattar testprodecurer, teststyrning, testprocesser, defekthantering, terminologi, beskrivning av test cases, regressionstesting, snabbsökning, underhåll av testmiljö, utbildning i användningen av olika testverktyg, testmetoder inklusive "Agile"- identifiering av QA-kriterier för acceptans osv.

Skriv till ossom du önskar att veta mer om Specifikt QA utbildning & upplärning. Vi sänder dig en broschyr antigen elektroniskt eller via post.

QA Guidelines och Recommendations
Guidelines & Recommendations Logo

Under denna IT-tjänst erbjuder Total QA sina kunder riktlinjer och rekommendationer till IT-projekten. En del riktlinjer är generella och kan anpassas till varje IT-projekt medan andra riktlinjer och rekommendationer inrättas planmässigt för ett specifikt projekt. Rekommendationerna levereras som dokument och är baserade på Total QA:s erfarenheter genom åren.

Skriv till ossom du önskar att veta mer om QA Guidelines & Recommendations. Vi sänder dig en broschyr antigen elektroniskt eller via post.