Om Total QA

Total QA grundades i Danmark år 2009 av systemutvecklaren, Mr Amir Holm Ghabrial. Företaget startade under namnet Total QA Freelance och var specialiserat på Software Testing och kvalitetssäkring.

Under 2010 ändrades bolagsformen från enskild firma till ett anpartsselskab. Även företagsnamnet ändrades till Toltal QA ApS. Ytterligare två expertisområden infördes, nämligen Release & Deployment Management samt Change Management.

Total QA har under de senaste åren vidgat sitt nätverk i Danmark och resten av Skandinavien. Målet är att bredda kontaktnätet med erfarna personer inom områdena Test & QA Release & Deployment Mangement och Change Managent.

Total QA har även byggt upp ett globalt nätverk inom offshore samt etablerat ett starkt partnerskap med IT-konsultverksamheter i Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern. Samarbetsparterna bistår med servicefunktionerna för outsourcing av uppgifter.

Total QA: Vision

Att tillföra ett högre värde i våra kunders Software lösning samt utveckla Software Quality till en optimal nivå genom att tillhandahålla olika alternativ för IT-lösningar.

Total QA: Målsättningar för konsulttjänster

Total QA är inte primärt en konsultfirma som tillhandahåller body shopping. Vi är först och främst inriktade på kvalité och service. Vi fokuserar på våra kunders behov och anpassar våra tjänster till att identifiera specifika mål och syften.

Grundfaktorn i vår verksamhet bygger på att nå resultat genom att först identifiera behoven och med hänsyn därtill utveckla en handlingsplan med praktiska och realistiska Test & QA lösningar. Vi utvärderar löpande effekten av vår insats för att bevara och mäta framstegen. QA levererar "hands on" rådgivning och stöd för att kunden ska uppnå optimala resultat. Våra målsättningar är således:

 • Att förstå våra kunders verksamhetsmål och vinna deras förtroende genom att leverera överensstämmande och tillfredsställande IT-lösningar
 • Att ta fram effektiva IT-tjänster och metoder för programvarukvalitet inom olika IT-projekt
 • Att bidra till förtjänst och förbättra kontrollen över programvarans kvalité
 • Att utvidga våra IT-tjänster i de nordiska länderna under de närmaste åren

Total QA konsulttjänster: Tillvägagångssätt

Totalt QA levererar sina IT-tjänster med hänsyn till att varje kund har en unik situation och specifika behov. Våra tillvägagångsätt bygger på följande aspekter:

 • Information Management
 • Vårt tillvägagångssätt är att börja med att samla in information om våra kunder, identifiera deras behov, begripa deras affärsprocesser samt förstå deras mål och utmaningar. Denna information inhämtas under möten, via dokumentationsdelning eller genom observationer av en IT-lösning i produktionen.

 • Utarbetande av analyser och verkställande av innovativa tilltag
 • Ju mer korrekt information vi får av våra kunder, desto bättre analys kan vi erbjuda. Vi presenterar kreativa och innovativa idéer som är framtagna för våra kunders organisation, samt hjälper våra kunder att lösa sina utmaningar, nå sina mål med så låga kostnader som möjligt och med så hög kvalitet som möjlig. Vi erbjuder praktisk vägledning och expertstöd. Därutöver överlämnar vi en grundlig redogörelse kring våra rekommendationer eller presenterar specifika Business Case som exempel.

 • Strategic Consulting (Short-term & Long-term)
 • Resultatbaserad strategic consulting ger våra kunder fullt integrerade QA paket av IT-tjänster inom ett projekts hela livscykel. Följande faktorer leder till högkvalitativa produkter med goda förtjänster. På kort sikt innebär strategisk rådgivning att ha fokus på dagliga aktiviteter, kvalitetskontroll och teknisk expertis som styr våra kunder närmare sina mål och intentioner. Strategisk rådgivning på lång sikt indikerar en långsiktig planering och innovativt tänkande samt förbättringar av en IT-lösning under en längre tidsperiod. Riktlinjerna justeras löpande i samarbete mellan konsulterna på Total QA och kundens kontaktpersoner.

 • Uppföljning, utvärdering och undersökning av de levererade IT-tjänsterna
 • Under vår kontaktperiod undersöker vi och följer regelbundet upp de IT-tjänster som vi tillhandahåller. Fördelen är att hålla ständig förbättring av IT-tjänsterna samt att förmedla arbetets status och framåtskridande för kunden. Vi framställer slutligen en utvärdering av "lessons learned".